Aceasta categorie cuprinde toate echipamente radio de emisie receptie care functioneaza in VHF (Very high frequency 30Mhz-300Mhz) sau UHF (Ultra high frequency 300-3Ghz). In general in aceste frecvente este necesara licenta inchiriata dar se pot folosi si echipamente care functioneaza pe frecventa libera 446Mz.